โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566 426 Views

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2566" โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ออกสู่วงการนักประดิษฐ์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากการเรียนรู้ การร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์มืออาชีพสู่การเป็นนวัตกรรมและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

โครงการที่สมัครขอรับทุนจะต้องประกอบด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นทุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่พร้อมใช้หรือพร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีต้นแบบอยู่แล้ว มิใช่ การเริ่มต้นทำวิจัยใหม่ และ มิใช่ การขอทุนเพื่อทำมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์ โดยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง (ทีม) นักประดิษฐ์
 2. เป็นทุนเพื่อสร้างให้เกิด (ทีม) นักประดิษฐ์ หรือพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์ ใน 2 รุ่น ดังนี้ 
  (ผู้สมัครขอรับทุนเลือกรุ่นของนักประดิษฐ์ที่ต้องการพัฒนาในข้อ 2.1 หรือ 2.2)
  2.1) นักประดิษฐ์รุ่นกลาง : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับ อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา
  2.2) นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ : เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานักประดิษฐ์ไทยในระดับ มัธยมศึกษา

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน
 • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นรางวัลอันดับสูงสุด ระดับดีเด่น ระดับดีมาก จากเวทีที่ วช. จัดขึ้นหรือจากเวทีระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมในระดับเหรียญทองขึ้นไปจากเวทีระดับนานาชาติหรือจากเวทีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
 • มีความรู้และประสบการณ์การวิจัยหรือประดิษฐ์คิดค้นในสาขาวิชาการและขอบข่ายการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่ นักประดิษฐ์ต่อไปได้
 • มีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
 • เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
 • ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามกำหนดสัญญารับทุนของ วช.
 • ได้รับการรับรองโครงการจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
 • กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของ วช.

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช.
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 - 9 ต่อ 577, 508
E-mail : Natchaya.c@nrct.go.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว