ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในการหมักและตากเมล็ดโกโก้ที่เหมาะสม 325 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

       การหมักและตากเมล็ดโกโก้ มีความสำคัญต่อคุณภาพเมล็ดโกโก้แห้ง หากสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมได้ ก็จะส่งผลให้เมล็ดโกโก้มีคุณภาพ ดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมในการหมักและตากเมล็ดโกโก้ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้แห้งที่มีคุณภาพ

-
-
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

วิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
วังใต้
วังเหนือ
ลำปาง
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ผลิตเมล็ดโกโก้แห้ง
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
วิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
อาคม มีเมล์
ประเภทความต้องการ:
แก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)