บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงาน NQI ปีงบประมาณ 2566 362 Views

รายละเอียด

     แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ คือ ระบบที่ประกอบด้วยองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่เฉพาะในแต่ละด้าน แต่ประสานอย่างสอดคล้อง โดยมีนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อสร้างคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในสินค้าและบริการที่เข้าสู่ตลาด สร้างความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรมทางการค้า มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรวิทยา (2) มาตรฐาน (3) การรับรองระบบงาน (4) การตรวจสอบและรับรอง และ (5) การกำกับดูแลตลาด ด้วยเหตุนี้ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จึงกำหนดให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเป็นกลยุทธ์หนึ่ง 

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

       สร้าง NQI ใหม่ ที่รองรับการนำสินค้าและนวัตกรรมของผู้ประกอบการในประเทศเข้าสู่ตลาด โดยให้ความสำคัญกับสินค้าและนวัตกรรมที่สอดคล้องหมุดหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และได้รับการกำหนดให้เป็น flagship หรือ target ของแผนพัฒนาอุตสาห์กรรมเฉพาะ หรือแผนงานอื่นของ บพข.

เกณฑ์ / เงื่อนไข

       เป็นโครงการเดี่ยว หรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ซึ่งตอบสนองเงื่อนไข 2 ด้าน คือ พัฒนาความสามารถใหม่ของ NQI อย่างน้อยหนึ่งด้าน และเป็นความสามารถใหม่ที่รองรับกลุ่มรายการสินค้าและนวัตกรรม

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนและเงื่อนไข

  • เป็นหน่วยงานเดี่ยว หรือมีการรวมกลุ่มหน่วยงานระหว่าง สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อสร้างบริการหรือความสามารถ NQI ที่ทำให้ระบบ NQI ที่สนับสนุนสินค้าและบริการครบถ้วน
  • ระบุสินค้า บริการ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของโครงการ โดยแสดงรายการความสามารถและบริการ NQI ที่จำเป็นในการวิจัยและพัฒนา หรือนำสินค้า หรือบริการดังกล่าว เข้าสู่ตลาดอย่างครบถ้วนตลอด value chain

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ดร.พิชชา สิงหพันธุ์
โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ 890
E-mail : pitcha.sin@nxpo.or.th

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว