ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566 265 Views

รายละเอียด

       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกที่มีบทบาทประสาน ติดตั้งองค์ความรู้ และอำนวย (faciltate) ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของช่างฝีมือท้องถิ่นหรือศิลปิน ร่วมกับผู้ประกอบการวัฒนธรรม โดยนำคุณค่าของทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน รวมไปถึงสำนึกรักท้องถิ่น เกื้อหนุนให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม และเกิดแรงบันดาลใจในการสืบสานอนุรักษ์คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อไป

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

โจทย์ : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างมหาลัยและประชาคมทางวัฒนธรรมในพื้นที่

  1. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำมาสู่การสร้างมูลค่าจากคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม ผ่านการพัฒนา/ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product) และ/หรือบริการทางวัฒนธรรม (Cultural Service)
  2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneur) ศิลปิน ช่างฝีมือท้องถิ่นและผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม ด้วยการสร้างคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
  3. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคีหลักในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายศิลปิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน ให้เกิดแผนความร่วมมือ (Cooperation Plan) ในการจัดทำแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping) รวมถึงเสริมพลัง (Empowerment) การเกาะเกี่ยวทางสังคมระหว่างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ และสำนึกท้องถิ่นบนฐานทุนวัฒนธรรม ตลอดจนขับเคลื่อนงานตามพันธกิจที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสำนึกท้องถิ่นของสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์ / เงื่อนไข

       ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงาน และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

ติดต่อสอบถาม

คุณมัตติกา ปรมาธิกุล หรือ คุณชลธิชา เนกขัมมะ
เบอร์โทรศัพท์: 02-109-5432 ต่อ 813 หรือ 827 หน่วย บพท. (ในวันและเวลาปฏิบัติงาน)
E-mail : mattika.par@nxpo.or.th หรือ chonticha.neg@nxpo.or.th

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว