โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. ประจำปีงบประมาณ 2566 544 Views

รายละเอียด

        สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. ประจําปีงบประมาณ 2566 ประเภทแผนงานพลังงานไฮโดรเจน โดยได้กําหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้วิธีสรรหาและเสนอชื่อจากคณะกรรมการอํานวยการโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. ที่แต่งตั้งโดย วช. และ กฟผ. หลังจากนั้นจะเชิญให้เขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนทำสัญญารับทุน ประจําปีงบประมาณ 2566

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่า
  ส่วนต้นน้ำ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจน ที่มีศักยภาพของเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมกับประเทศไทย
  - ส่วนกลางน้ำ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการขนส่งไฮโดรเจน ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
  - ส่วนปลายน้ำ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนําไฮโดรเจนที่ผลิตได้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม/ภาคพลังงาน/ภาคขนส่ง โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดด้วย
 • การวิจัยเชิงนโยบาย
  - การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุปสงค์/อุปทานพลังงาน งานไฮโดรเจน และเป็นประเด็นที่นําไปสู่การพัฒนาได้

เกณฑ์ / เงื่อนไข

ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง
 2. มีประสบการณ์และศักยภาพในการดําเนินการวิจัย รวมถึงการบริหารการวิจัยและ/หรือการบริหาร จัดการ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยได้สําเร็จ
 3. สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ทันทีและตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ
 4. ต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการรับทุนอุดหนุนการวิจัยใด ๆ ในระบบ NRIIS ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2562 และไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เดิม
 5. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
 6. กรณีอยู่นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของ วช. กําหนด

ติดต่อสอบถาม

ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว