ต้องการพัฒนาเรซิ่นสำหรับการพิมพ์ 3 มิติ 379 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

       เนื่องจากการผลิตเรซิ่น (Resin) ที่ใช้สำหรับการพิมพ์ 3 มิติ ด้วยเครื่อง 3D printing ในประเทศไทยยังค่อนข้างมีน้อย จึงต้องการพัฒนากระบวนการผลิตเรซิ่นสำหรับใช้ในการผลิตด้วยเครื่อง 3D printing เพื่อให้ได้เรซิ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีความแตกต่างจากที่จำหน่ายทั่วไป โดยปรับปรุงและพัฒนาจากกระบวนการผลิตเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากทางบริษัทเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์

-
-
ทุนส่วนตัว

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

-
ถนนพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
อุตสาหกรรมขั้นต้น (ผลิตวัตถุดิบ / สารสกัด / ส่วนประกอบที่นำไปผลิตสินค้าอื่นต่อ)
ผลิตกาว,เคมีภัณฑ์
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)