ผลงานนวัตกรรมสร้างสุขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 104 Views

รายละเอียด

        โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Social Innovation Driving Unit) หรือ SID-ESAN ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างรายได้ การยกระดับการแข่งขันของสินค้าชุมชนเข้าสู่ระดับสากล ซึ่งให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ย่างยั่งยืน ซึ่งในโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA รับทุนสนับสนุนผ่านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอด "ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม" ในพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจการของตนเองให้ดีขึ้น

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • นวัตกรรมลดความเลื่อมล้ำ
 • นวัตกรรมแซ่บอีหลีวิถีสร้างสรรค์เพื่อปากท้อง
 • นวัตกรรมเกษตรปลอดภัย
 • นวัตกรรมท่องเที่ยว
 • นวัตกรรมศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน
 • นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีกว่า
 • นวัตกรรมสินค้าและบริการท้องถิ่น

เกณฑ์ / เงื่อนไข

        ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ที่สนใจที่ต้องการใช้นวัตกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองลำภูและอุดรธานี โดยงบประมาณสนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

043-754333 ต่อ 5608
065-2544997

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป
 • นักวิจัย
 • วิสาหกิจชุมชน หรือผู้นำชุมชน
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว