การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “BCG Economy ,Circular Packaging towards BCG” 595 Views

รายละเอียด

        กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “BCG Economy ,Circular Packaging towards BCG” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมภายในงาน ดังนี้

 • หัวข้อ “BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่” โดย ดร.ปัทมาพร ประชุมรัตน์ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และนโยบายองค์กร (OSPM) ของ สวทช. 
  - โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  - ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจ BCG -BCG Economy ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างไร
 • หัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและสมุนไพรไทย” โดยอาจารย์พีชยา จิระธรรมกิจกุล ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) ของ สวทช.
 • หัวข้อ “DITP กับการขับเคลื่อน BCG Economy” โดยคุณลิสา จินดานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • การเสวนา โดยคุณศิริพัฒน์ มีทับทิม (ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ฯ) /อาจารย์ชัยวัฒน์ งามรัตนกุล (ที่ปรึกษากลุ่มคลัสเตอร์ฯ)
  - กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  - กระบวนการจัดทำมาตรฐาน Organic : Act C&H

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2566

วัน เวลาและสถานที่

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพลัส 2-3 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

คุณจารุณี กล่ำมาศ
อีเมลล์ : acc_cbc@hotmail.com
โทรศัพท์ : 091-0456625
ID Line : 0910456625

dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การประชุม สัมมนา
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย อาจารย์
 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้สนใจทั่วไป