ทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ปีงบประมาณ 2566 642 Views

รายละเอียด

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครแล้ว ทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม SMEs และ Startup ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุน โดยทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) คือ กลไกการให้เงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมที่มีศักยภาพและนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญทั้งกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มต้น

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

  • สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหารแห่งอนาคต ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและนวัตกรรมสมุนไพรคุณภาพสูง
  • สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน ได้แก่ ยานยนต์ หุ่นยนต์เพื่อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย พลังเขียวและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน ได้แก่ ธุรกิจนวัตกรรมบริการ ธุรกิจนวัตกรรม อุสาหกรรมดิจิทัลและการขนส่งและโลจิสติกส์

เกณฑ์ / เงื่อนไข

  • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการและกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยต้องมีคุณลักษณะของกิจการตามประกาศ สสว.
  • ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถทำซ้ำและขยายตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด
  • ผู้ประกอบการที่สมัครขอรับทุนต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
  • เงินทุนสนับสนุนสูงสูด 1.5 ล้านบาท

ติดต่อสอบถาม

ภาคกลาง: ปณาลี พงษ์แดง (098-661-9682)
ภาคเหนือ: ปวันรัตน์ วงศ์วรรณไพศาล (083-472-9998) 
ภาคอีสาน: สุภาพร คณะพรม (090-496-7438) 
ภาคใต้: สุนันท์ ขามิ (093-576-6347)
Email: open@nia.or.th

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
  • ผู้ประกอบการ
  • วิสาหกิจ
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว