โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจําปีงบประมาณ 2566 218 Views

รายละเอียด

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET) (hearts) ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม กิจการเพื่อสังคม ที่มีความต้องการผลงานวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ปัญหา เข้าร่วม "โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจําปีงบประมาณ 2566" เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

วงเงินที่ให้การสนับสนุน

มูลค่าสูงสุด 300,000 บาทต่อโครงการ

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

        การนำนวัตกรรมพร้อมขยายผลไปใช้ในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด "ขยายผลนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" โดยสามารถเลือก 1 นวัตกรรม จาก 6 นวัตกรรม เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดังนี้

 1. ระบบให้สารชีวภัณฑ์แบบละอองน้ำขนาดเล็กในการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้
 2. ระบบการให้น้ำแบบไฮบริดสำหรับการเกษตร
 3. ระบบลดการติดตามความชื้นแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 4. ระบบลดความชื้นแบบไฮบริดสำหรับใบชา
 5. กระบวนการผลิตภาชนะและผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ
 6. ระบบการบริหารจัดการบ่อน้ำแร่ออนเซ็น

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/หน่วยงานราชการ/มูลนิธิ/สมาคม/กิจการเพื่อสังคม ที่มีความต้องการผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ปัญหา
 • พื้นที่ดำเนินงานตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน
 • พื้นที่ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน

ติดต่อสอบถาม

Facebook : https://www.facebook.com/SIDCMRU
โทร : 065-016-1100
LINE : @SIDCMRU

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
 • ชุมชน หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว