เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 153 Views

รายละเอียด

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 พื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ ระดับ TRL 7-9 และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและบริการ (Ecosystem) ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570

 • ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ 2 (S2): การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการสมัคร

 • ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโดยสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home
 • การส่งข้อเสนอโครงการ ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ ศลช.กำหนด ทั้ง file word และ pdf

กำหนดการที่สำคัญ

 1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
 2. ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 8 มีนาคม 2566 (ปิดรับข้อเสนอโครงการ เวลา 17.00 น.)
 3. ประกาศผลการคัดเลือก (รอบที่ 2) ภายในเดือนเมษายน 2566

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • ผลิตภัณฑ์ ATMP และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง
 • วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์
 • การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
 • การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร
 • การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

เกณฑ์ / เงื่อนไข

เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2)

ติดต่อสอบถาม

อีเมล pmu@tcels.or.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว