ต้องการเพิ่มมูลค่าของเสียจากขบวนการผลิต เช่น ฝุ่นข้าวโพด ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพด เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 196 Views

รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ

        ต้องการสร้างมูลค่าของเพิ่มจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น ฝุ่นข้าวโพด ซังข้าวโพด ต้นข้าวโพด เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เนื่องจาก บริษัทมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจึงมีของเสียจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทจึงเลือกที่จะนำของเสียดังกล่าวไปจำหน่ายต่อในราคาถูก ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มของเสียดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-
-
ทุนจากหน่วยงานรัฐ

ข้อมูลเจ้าของโจทย์

บริษัท ปันศิริ อกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
แม่ปั๋ง
พร้าว
เชียงใหม่
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พูดคุยกับเจ้าของโจทย์
บริษัท ปันศิริ อกรีคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณัฐพงษ์ ปันตา
ประเภทความต้องการ:
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
* คุณจำเป็นต้องมีตำแหน่งเป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" จึงจะสามารถตอบรับโจทย์ได้
(สมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญแก้โจทย์)