มหิดลประกาศทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2568 232 Views

รายละเอียด

              เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลฐานโดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) (NSRF) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้เปิดให้ทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568 

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

แผนงานที่เปิดให้เสนอโครงการมีดังต่อไปนี้

 • Frontier Research in Health Science (Ageing, ATMPs, Drug Discovery, Medical Device)
 • Frontier Research in Emerging and Epidemic Diseases (Vaccine, Diagnostic Methods)
 • Frontier Research in Material, Physical and Life Sciences
 • Frontier Research in Al and Robotics
 • Frontier Research in Social Sciences, Humanities and Art
 • Frontier Research for SDGs

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • ยื่นข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16:30 น. ผ่านระบบ NRIIS
  ลิงก์ คลิก พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 • ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.
  ส่วนงานต้นสังกัดรวบรวมไฟล์เอกสารจัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย
 • แบบฟอร์มและรายละเอียดทั้งหมด คลิก หรือสแกน QR code

ติดต่อสอบถาม

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-8496248 (วศินี/กนกวรรณ/สิทธิพร)
        02-8496157 (วรพรรณ)

มหาวิทยาลัยมหิดล
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • นักวิจัย
 • ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว