ค่าใช้จ่าย

ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ใช้หรือได้รับการถ่ายทอดคโนโลยีอาจมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี ค่าดำเนินการรับการถ่ายทอด / ร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี  ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความตกลงร่วมกันระหว่างผู้สมัครกับเจ้าของเทคโนโลยีหรือหน่วยงานเจ้าของเทคโนโลยีนั้นๆ โดย Tech2Biz ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ