คำนิยาม

 1. เทคโนโลยี  หมายถึง องค์ความรู้  อันได้แก่ สูตร กรรมวิธีผลิต  กระบวนการ โปรแกรม วิธีการพัฒนาหรือสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ซี่งครอบคลุมตั้งแต่ผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือสาธารณะ โดยเทคโนโลยีที่นำเสนอผ่าน Tech2Biz มีระดับขั้นความพร้อมที่ต่างกันออกไป ตั้งแต่ระดับงานวิจัย ระดับการทดสอบเบื้องต้น ระดับต้นแบบ และระดับพร้อมถ่ายทอด 
 2. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี (Technology Readiness Level-TRL)  หมายถึงเกณฑ์ที่ใช้วัดระดับขั้นหรือสถานะของเทคโนโลยีที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาในระดับต่างๆ  TRL นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการเทคโนโลยี  อันจะช่วยให้ทราบว่าเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่นั้นอยู่ในระดับหรือสถานะใด  เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน วางแผนการสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นต่อไป การนำเสนอเทคโนโลยีของ  Tech2Biz  แบ่งระดับความพร้อมของเทคโนโลยีออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 • ระดับงานวิจัย (Initial) หมายถึง ระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในระดับเพียงผลงานวิจัย หรือเพียงระดับผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในสาขา ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อ
 • ระดับการทดลอง (Experiment) หมายถึง ระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในระดับที่ได้พิสูจน์แล้วว่าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเป็นไปได้ในการทำงาน หรือเริ่มมีการพัฒนา Application จากผลลัพธ์ของงานวิจัย แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยียังมีความจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อให้สมบูรณ์
 • ระดับต้นแบบ (Prototype) หมายถึง ระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในระดับที่มีการสร้างต้นแบบหรือ Application แล้วเสร็จ มีผลการทดสอบจากต้นแบบในห้องปฏิบัติการ หรือผลทดสอบในสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นสถานการณ์จำลองของสถานที่ใช้งานเทคโนโลยีจริง ซึ่งอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับการวิจัยและพัฒนาต่อในด้านองค์ความรู้ 
 • ระดับถ่ายทอด  (Transfer) หมายถึง ระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม  ต้นแบบหรือ Application ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นสถานการณ์จำลองของสถานที่ใช้งานเทคโนโลยีจริง หรือได้มีการนำไปทดสอบในสถานที่จริง ซึ่งเทคโนโลยีสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการในการทำงาน

ข้อตกลง เงื่อนไข

ในการใช้บริการนี้จาก Tech2Biz ผู้สมัครฯ ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงดังต่อไปนี้

 1. เนื้อหาการนำเสนอเทคโนโลยีที่ปรากฏใน Tech2Biz เป็นการสรุปเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีข้อผิดผลาดหรือความคลาดเคลื่อนได้  โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและนำไปใช้อ้างอิง
 2. ข้อมูลผู้สมัครเทคโนโลยีที่ผ่านการพิจารณาจาก Tech2Biz ขั้นต้น จะถูกส่งให้กับเจ้าของเทคโนโลยี / หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาตอบรับผู้สมัครด้วยตัวเองโดยตรง โดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ  สำหรับผู้สมัครที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับยังคงสามารถสมัครเพื่อเทคโนโลยีเรื่องอื่นๆ ได้
 3. ผู้สมัครเทคโนโลยีจะได้รับการตอบรับจากเจ้าของเทคโนโลยีหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณสมบัติของผู้สมัครตรงกับความต้องการของเจ้าของเทคโนโลยีหรือไม่ รายละเอียดและความชัดเจนของข้อมูลที่ผู้สมัครกรอก วัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของเทคโนโลยีในขณะนั้น ฯลฯ โดยผู้สมัครฯ ที่ไม่ได้รับการตอบรับในระยะเวลาที่กำหนด ยังคงสามารถสมัครเทคโนโลยีนั้นใหม่ หรือสมัครเทคโนโลยีอื่นๆ ได้
 4. การดำเนินการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ภายหลังจาก Tech2Biz ได้ส่งข้อมูลผู้สมัครฯ ให้เจ้าของเทคโนโลยี อาทิ กระบวนการติดต่อเจรจา การอนุญาตใช้สิทธิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นความตกลงระหว่างผู้สมัครฯ และเจ้าของเทคโนโลยี / หน่วยงานต้นสังกัด โดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการข้างต้น
 5. ผู้สมัครฯ พึงระลึกว่าเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา หรือการประดิษฐ์คิดค้นนั้นมีความเสี่ยงในกระบวนการประสานติดต่อ การพัฒนา รวมถึงการนำไปใช้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
 6. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ขอสงวนสิทธิในข้อมูล เนื้อหา และรูปภาพ ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้  ผู้ละเมิดโดยการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๘