Card image cap
เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
802 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องกำจัดตะกรันด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
1,797 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
การควบคุมคุณภาพทุเรียนตัดแต่งพร้อมบริโภค
1,275 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชุดทดสอบธาตุสังกะสีในดินแบบพกพา
917 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ตู้ฟักไข่ไอโอที
1,188 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องคัดขนาดเมล็ดกาแฟ (แบบตะแกรงหมุน) ประสิทธิภาพสูง
959 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์ไถจอบหมุนกำลังต่ำสำหรับการปลูกข้าว
836 Views
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องสกัดนํ้ามันงาให้ปริมาณสารออกฤทธิ์สูง
886 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์
1,587 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์สำหรับคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่
2,338 Views
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี