ขั้นตอนสมัคร

  1. คลิกปุ่ม “สมัครขอใช้ / ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี” และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมัคร
  2. รอการอนุมัติจาก Tech2Biz
  3. ข้อมูลการสมัครส่งถึงเจ้าของเทคโนโลยี
  4. รอการตอบรับจากเจ้าของเทคโนโลยี
  5. ติดต่อกลับเจ้าของเทคโนโลยีตามเบอร์และอีเมล์ที่ได้รับ
  6. พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยีด้วยตัวคุณเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยอย่างน้อยร้อยละ 51
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สมัครและมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเชิงธุรกิจ ทรัพยากร เครื่องมือ รวมถึงบุคลากรในการเข้ารับการถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปลงทุนหรือใช้ประโยชน์