ค้นหาตามหมวดหมู่

Card image cap
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 31 ม.ค. 2565
Card image cap
โครงการยุวสตาร์ทอัพ Young Startup Fund

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 12 พ.ย. 2564
Card image cap
การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันนี้ - 23 ก.ค. 2564
Card image cap
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 16 ส.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564
Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุน Ideation Incentive Program (IDEA)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 30 เม.ย. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 28 เม.ย. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยแผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
วันนี้ - 2 เม.ย. 2564