ค้นหาตามหมวดหมู่

Card image cap
ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
หมดเขตรับสมัครแล้ว
Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
-
Card image cap
ทุน Ideation Incentive Program (IDEA)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED Fund)
-
Card image cap
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
-
Card image cap
ทุนวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
-
Card image cap
ทุนวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
-
Card image cap
ทุนวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
-
Card image cap
ทุนวิจัยแผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
-
Card image cap
ทุนการพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
-
Card image cap
ทุนการบริการทางการแพทย์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
-
Card image cap
ทุนการพัฒนายาชีววัตถุ เซลล์บำบัด และระบบผลิต ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
-
Card image cap
ทุนการพัฒนาผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
-