รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ต้องการกระบวนการ / นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ
ประเภทความต้องการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
รายละเอียดความต้องการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย " ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย (Fruits & Veggies Enzyme)"

ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ให้ดูมีมูลค่า สะดวกและง่ายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของคนในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เกษตร / ประมง / ปศุสัตว์
เครื่องกล
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
สถาปัตยกรรม / การออกแบบ
สิ่งแวดล้อม / พลังงาน / ทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาอื่นๆ
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนส่วนตัว
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ตามตกลง

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
Mookkiiz Chalalar
หน่วยงาน / บริษัท
บจก. ไบโอไบรท์(ประเทศไทย)
ภาควิชา / แผนก
การตลาด
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่
ที่อยู่
329/1 ม.10 ต. ร่องจิก
อำเภอ / เขต
ภูเรือ
จังหวัด
เลย
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
Six Nature , Boomgreen/ Biobright(Thailand).,Ltd.
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
1,500,000
จำนวนพนักงาน (คน)
11