รายละเอียดโจทย์ / ความต้องการ
ชื่อเรื่องที่สนใจ
ศึกษาวิจัย In vivo สูตรยาสมุนไพรนวัตกรรม และพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันในอนาคต
ประเภทความต้องการ
วิเคราะห์และทดสอบด้านมาตรฐาน
รายละเอียดความต้องการ

เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยพัฒนายารักษาเบาหวาน และรักษาแผลเบาหวานรุนแรง  ต่อยอดจากสูตรที่บริษัทพัฒนาไว้แล้ว

ทางบริษัทได้พัฒนาสูตรยาสมุนไพรสำหรับอาการโรคเบาหวาน โดยได้ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบเรื่องประสิทธิภาพ ซึ่งได้ผลเป็นน่าพอใจ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทหวังที่จะทำการวิจัยในเชิงลึกและได้ผลวิจัย รวมถึงการทดสอบกับผู้ป่วยผ่านด้านการวิจัยอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาโรคเชิงพาณิชย์ต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์งานวิจัย และความคาดหวังของทางบริษัทสำหรับการทำวิจัยคือ

1) LOE แบบปานกลาง น่าจะเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ และเวลาในการทำวิจัย คาดหวังให้งานวิจัยแล้วเสร็จในระยะเวลา 6เดือน

2) วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา in vivo test กับ2กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานทั่วไปประเภท2 แต่ละระดับขั้น และผู้ป่วยแผลเบาหวานแต่ละระดับความรุนแรง เพื่อเป็นการพิสูจน์ประสิทธิภาพตัวยาว่า 

2.1 สามารถทำการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีนัยสำคัญ ต่อการรักษา ทั้ง 2กรณี

2.2 พิสูจน์ความปลอดภัยที่มีต่อผู้ป่วย เบื้องต้นผ่านการทดสอบพิษเฉียบพลันแล้ว  อาจต้องทำการทดสอบพิษเรื้อรังต่อ (ถ้าจำเป็น) 

2.3 ลักษณะทางเคมีของสูตรยา ที่เป็นองค์ประกอบและเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยหาย เพิ่อหาสารสกัดเดี่ยวสำหรับพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เพิ่มความเร็วในการรักษา

3) ความคาดหวัง สำหรับการดำเนินโครงการนี้

3.1 ได้ผลงานวิจัยอย่างเป็นทางการที่ดีเยี่ยม

3.2 การขึ้นทะเบียนอาหารและยาและได้รับสิทธิบัตรทางด้านยา 

3.3 การต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อผลิตเป็นยาแผนปัจจุบันในอนาคต  แต่สำหรับโครงการนี้เป็นการวิจัยเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์ในฐานะยาสมุนไพรนวัตกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการ
เทคโนโลยีชีวภาพ / ชีววิทยา
แพทย์ / พยาบาล / เภสัชวิทยา
เคยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้คำปรึกษา
ไม่เคย
แหล่งเงินทุนที่ใช้ลงทุน
ทุนจากหน่วยงานรัฐ
ข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากการเป็นผู้วิจัยแล้ว ทางบริษัทเรียนเชิญให้เป็นที่ปรึกษาโครงการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสูตรอีกหลากหลายรายการ และทางบริษัทยินดีที่จะให้งานวิจัยทำการตีพิมพ์ผลงานของนักวิจัย  โดยการขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเป็นสิทธิของบริษัทตามเดิม

สกว สนับสนุนทุนและทางบริษัทสนับสนุนทุนบางส่วน รวมถึงวัสดุหรือวัตถุดิบในการทดสอบบางประเภทที่มี และบางส่วนจัดซื้อโดยใช้ทุนในการดำเนินการ

คาดหวังการดำเนินการทำวิจัยแล้วเสร็จภายใน 6เดือน

ข้อมูลเจ้าของโจทย์
ชื่อ
ชัยพงษ์ จรัสวิเศษโสภณ
หน่วยงาน / บริษัท
บริษัท จุฬามณี ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
ตำแหน่งงาน
กรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่
98/10 ถนน ยานนาวา แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กทม 10120
อำเภอ / เขต
ยานนาวา
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ลักษณะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตขั้นกลาง (สินค้าสำเร็จรูป)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
5ล้านบาท
จำนวนพนักงาน (คน)
15