TechPropose

ผู้สมัครฯ สามารถสมัครเพื่อเจรจา พูดคุยกับเจ้าของผลงานได้โดยกดปุ่ม "สมัครเทคโนโลยี" ด้านล่างและกรอกข้อมูลความต้องการในแบบฟอร์มการสมัคร

กระดาษเก็บดีเอ็นเอของสัตว์เพื่อวินิจฉัยโรค

สถานะผลงาน

ระดับการทดลอง (Experimental)

งานวิจัยระดับทดสอบเบื้องต้น

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธีผลิต “กระดาษเก็บดีเอ็นเอของสัตว์เพื่อวินิจฉัยโรค” สำหรับเก็บรักษาสารพันธุกรรมโดยไม่เสื่อมสภาพนานถึง 3 เดือน ใช้ได้กับตัวอย่างหลายชนิด ช่วยย่นระยะเวลาการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ให้ทราบผลเร็วขึ้น

รายละเอียด

       ขั้นตอนสำคัญของการวินิจฉัยโรคในสัตว์คือ การเก็บตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยสารพันธุกรรมของจุลินทรีย์หรือไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรค โดยจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ และน้ำยาต่างๆ เพื่อบ่มให้ตัวอย่างอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ดังนั้นหากกระบวนการนี้ขาดน้ำยา หรือต้องเดินทางไกล สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้สูญเสียสารพันธุกรรมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย ทำให้วินิจฉัยโรคได้ล่าช้าหรืออาจผิดพลาดได้

       กรรมวิธีผลิต “กระดาษเก็บดีเอ็นเอของสัตว์เพื่อวินิจฉัยโรค" ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อลดความยุ่งยากในการเก็บรักษาดีเอ็นเอจากตัวอย่างที่ต้องการนำมาตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่นๆ รวมถึงตรวจการเปื้อนปนเชื้อโรคในอาหารได้ด้วย  ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลายชนิด เช่น เนื้อเยื่อ เลือด อุจจาระ ปัสาวะ สารคัดหลั่ง เยื่อบุช่องปาก เป็นต้น การเก็บสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคนี้ไม่ต้องสกัดดีเอ็นเอ และยังสามารถเก็บรักษาดีเอ็นเอบนกระดาษนี้ได้นานถึง 3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง และนาน 1 ปี ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส

จุดเด่น
 • กรรมวิธีผลิตไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันได้
 • ใช้งานสะดวกเก็บตัวอย่างได้หลายชนิด
 • สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • นักวิจัย สัตวแพทย์ นักเทคนิคสัตวแพทย์
 • เกษตรกร
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • นักวิจัย สัตวแพทย์ นักเทคนิคสัตวแพทย์
 • เกษตรกร