กลไกข้อเข่าสำหรับใช้กับขาเทียม

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “กลไกข้อเข่าของขาเทียม”  แบบใหม่ สำหรับผู้พิการขาขาดเหนือเข่า  มีจุดเด่นคือ ช่วยให้ผู้พิการเดินและเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด    อาศัยกลไกหลายจุดศูนย์กลางการหมุน (Polycentric Knee Joint)  ข้อต่อสามารถเคลื่อนที่ในเชิงเส้น (Prismatic joint)    ผลิตและประกอบใช้ง่ายเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนประกอบเพียง  2 ชิ้น     มีต้นทุนการผลิตไม่สูง และง่ายต่อการบำรุงรักษา

รายละเอียด

        “ผู้พิการขาขาด” ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากทุกปี  ในจำนวนนี้ประกอบด้วยผู้พิการขาขาดเหนือเข่าถึง 27,000 คน  แต่ขาเทียมประเภทเหนือเข่าคุณภาพดี (หลายจุดศูนย์กลางการหมุน)  จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง  ทำให้ผู้ด้อยโอกาสในประเทศต้องใช้ขาเทียมที่มีคุณภาพไม่ดีนัก (จุดหมุนเดี่ยว) ซึ่งยากต่อการใช้งานและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บตามมา  กลไกข้อเข่าถือเป็นชิ้นส่วนในขาเทียมที่มีบทบาทสำคัญต่อการเดิน  คือ ทำให้การเดินเป็นธรรมชาติและลดการเกิดปัญหาจากการใช้งาน  แต่กลไกข้อเข่าเทียมที่ใช้กันส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีปัญหาหลายด้าน เช่น กลไกมีชิ้นส่วนหลักหลายชิ้น ชิ้นส่วนยากต่อการขึ้นรูปและการประกอบ เป็นต้น

        “กลไกข้อเข่าแบบใหม่ชนิดหลายจุดศูนย์กลางการหมุนที่มีข้อต่อกลไกแบบ  Prismatic joint    ถูกพัฒนาคิดค้นจนได้กลไกที่มีเสถียรภาพในทุกตำแหน่งการเดิน (Gait cycle)  ให้การเคลื่อนไหวเหมือนเข่าจริงตามธรรมชาติ   ช่วยให้ผู้ใช้มีการทรงตัวที่ดีไม่ล้มขณะยืนหรือเดิน  และมีลักษณะท่าทางการเดินที่เป็นธรรมชาติ   กลไกนี้ได้ผ่านการทดสอบความแข็งแรงตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 10328  แล้ว    นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบภาคสนามกับอาสาสมัครจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พบว่ากลไกข้อเข่าของขาเทียมที่ออกแบบสามารถรักษาเสถียรภาพขณะเดิน  มีความมั่นคง และมีความคงทนที่ดี

จุดเด่น
 • กลไกเป็นแบบ Polycentric mechanism =ช่วยให้ผู้พิการเคลื่อนไหวได้เหมือนธรรมชาติ
 • มีชิ้นส่วนหลักของกลไกเพียง 2 ชิ้น ง่ายต่อการผลิต ประกอบ และบำรุงรักษา
 • ต้นทุนต่ำ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

techcompare_.PNG

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้พิการขาขาด
 • โรงพยาบาล