การสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์

กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

การสกัด การแยกและการวิเคราะห์สารบริสุทธิ์จากพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
จารุวรรณ แดงโรจน์
หน่วยงาน / บริษัท
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชา / แผนก
เคมี
ตำแหน่งงาน
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ที่อยู่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสรานครินทร์
อำเภอ / เขต
เมือง
จังหวัด
นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์
96000
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
จารุวรรณ แดงโรจน์
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
เคมีอินทรีย์
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การฝึกอบรมที่สำคัญ

1. การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อการวิเคราะห์สารสมุนไพร

2. การใช้เครื่อง HPLC ในเคมีอนุกรมวิธาน (Chemo Taxonomies) ของสารที่ผลิตจากเชื้อรา

สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
เคมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การสกัด การแยกและการวิเคราะห์สารบริสุทธิ์จากพืชสมุนไพรและจุลินทรีย์

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา
 1. การสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์
 2. การวิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้
 3. การศึกษาประมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญในสมุนไพรและผผลิตภัณฑ์

 

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
สมุนไพร [Herb]
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ [Natural product]
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
1
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

เป็นที่ปรึกษาการสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดนราธิวาส

ผลงานอื่นๆ เช่น การตีพิมพ์ ตำรา บทความ สิทธิบัตรที่สำคัญ (ถ้ามี)
 1. Kuephadungphan, W.; Helaly, S. E.; Daengrot, C.; Phongpaichit, S.; Luangsa-ard, J. J.; Rukachaisirikul, V.; Stadler, M. (2017) Akanthopyrones A–D, α-Pyrones Bearing a 4-O-Methyl-β-D-glucopyranose Moiety from the Spider-Associated Ascomycete Akanthomyces novoguineensis. Molecules 22, 1202. 
 2. Daengrot, C.; Rukachaisirikul, V.; Tadpetch, K.; Phongpaichit, S.; Bowornwiriyapan, K.; Sakayaroj, J. and Shen X.  (2016) Penicillanthone and penicillidic acids A–C from the soil-derived fungus Penicillium aculeatum PSU-RSPG105. RSC Adv. 6, 39700-39709. 
 3. Daengrot, C.; Rukachaisirikul, V.; Tansakul, C.; Thongpanchang,T.; Phongpaichit,S.; Bowornwiriyapan, K.; Sakayaroj, J. (2015) Eremophilane Sesquiterpenes and Diphenyl Thioethers from the Soil Fungus Penicillium copticola PSU-RSPG138. J. Nat. Prod. 78, 615-622. 
 4. Tewtrakul, S.; Tansakul, P.; Daengrot, C.; Ponglimanont, C.; Karalai, C. (2010) Anti-inflammatory principles from Heritiera littoralis bark. Phytomedicine 17, 851-855.
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
การตอบรับ