การแพทย์และสุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิจัยพร้อมรับโจทย์

จำนวน 320 คน

ระดับความพร้อม

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
การตอบรับ

       อุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพของไทยนับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงมาก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า 1.5 - 2 แสนล้านบาทต่อปี โดยมีผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการมากกว่าปีละ 2.5 ล้านคน (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) เนื่องจากไทยมีระบบการบริการการรักษาที่ได้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยแพทย์ของไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพฝีมือ ในขณะที่อัตราค่าบริการไม่แพงมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในคุณภาพที่เทียบเท่ากัน รวมทั้งการให้บริการต้อนรับ (hospitality) ที่ดีของคนไทยทำให้เป็นที่ชื่นชอบประทับใจของชาวต่างชาติ และความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นจุดแข็งของไทย ในขณะที่ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ (Medical Devices) ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีมูลค่าส่งออกต่อปีมากกว่า 90,000 ล้านบาท รวมมูลค่าตลาดในประเทศกว่า 40,000 ล้านบาทต่อปี และอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยการใช้บริการทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นั้นมีแนวโน้มขยายต่อเนื่องในอนาคตจากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและมีสัดส่วนที่สูงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

       ในขณะที่ ความเจริญก้าวหน้าในด้านการแพทย์ของโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นจึงนับเป็นความท้าทายของไทยในการกำหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยไทยควรที่จะเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ของตัวเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่ตนเองมีให้เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งลดการนำเข้าเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนคนไทย ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขภายในประเทศ

ตัวอย่างหัวข้อโจทย์ที่สามารถส่งให้เรา:

 • อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี อาทิ Digital, IoT, Big Data, AI, Robotics ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกบุคคลากรแพทย์
 • Smart Hospital
 • สมุนไพร ได้แก่ ยาสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอางและสปา
 • อาหารทางการแพทย์
 • ศูนย์บริการทางการแพทย์
 • บ้านพักผู้สูงอายุ / ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
 • บริการแพทย์แผนไทย
 • การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเพทย์
 • บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ (อำนวยความสะดวก ฟื้นฟูร่างกาย, Home Use ฯลฯ)
 • เครื่องมือรักษาผิวพรรณและความงาม (Laser, Plasma)
 • วัสดุสิ้นเปลือง (ที่มีนวัตกรรม)
 • หุ่นยนต์ทางการแพทย์ และระบบอัตโนมัติ (Health Care Robot, Surgery Robot, Pharmacy Robot)
 • ทันตกรรม (เครื่องมือ วัสดุ รากเทียม ฯลฯ)
 • Telemedicine-Telecare
 • Personal Diagnosis (Blood Pressure/Glucose/Cholesterol Monitor)
 • น้ำยาและชุดตรวจวินิจฉัย (Infection Disease Testing, Cancer Detection)
 • ฯลฯ

หมายเหตุ  หัวข้อข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างโจทย์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น  ผู้สมัครฯ สามารถระบุหัวข้อโจทย์ที่ต้องการหาผู้เชี่ยวชาญได้ตามตัวอย่างด้านบนหรือกำหนดหัวข้อโจทย์ด้วยตนเองในแบบฟอร์มสมัครฯ

การตอบรับ