1


หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ "International Conference on Globalisation of Traditional Medicine" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม อีกทั้งในงานได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของนักวิจัยในหลากหลายสาขา และเป็นโอกาสที่กลุ่มผู้ประกอบการหรือนักลงทุนได้แลกเปลี่ยนความเห็น พูดคุยกับนักวิจัย เพื่อนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป


วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 

หัวข้องานประชุมวิชาการนานาชาติดังต่อไปนี้

 • Ethnopharmacology approaches to drug discovery
 • Application of hyphenated techniques and metabolomics in ethnopharmacology
 • Ethnobotany
 • Ethnomedicine
 • Folk Medicine
 • Traditional and Complementary medicine
 • Traditional use of plants and herbal pharmacopoeias
 • Herbal Medicine
 • Herbal Cosmetics and Nutraceuticals
 • Pharmacognosy & Phytochemistry
 • Acupuncture and Oriental Medicine
 • Holistic Medicine and Nutrition
 • Crude drugs and Plant products
 • Quality Control and Marketing of Herbal Products
 • Ethnoveterinary medicine: using plants for animal health and productivity


กำหนดการลงทะเบียนร่วมงาน

ตั้งแต่วันนี้ - 6 ธันวาคม 2561
*หากลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2561 จะได้รับอัตราการลงทะเบียนพิเศษ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 053-916-821 
โทรสาร: 053-916-821 
Email: health-science@mfu.ac.th