1

รายละเอียด :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานประเทศเยอรมนี ภายใต้กิจกรรม “NSTDA-INNOVATIVE PLASTICS MATERIALS AND TECHNOLOGY EXCLUSIVE SITE VISITS AND K2019 “PLASTICS SHAPE THE FUTURE” @ GERMANY” ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2562 เพื่อพาผู้ประกอบการเข้าชมงาน K2019 แบบเจาะลึกเฉพาะเจาะจง และเยี่ยมชมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งในด้านการผลิตเม็ดพลาสติก เครื่องจักรทันสมัย และระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสูง (รายละเอียดกำหนดการและบริษัทเยี่ยมชมตามแนบ)

โดยเดินทางร่วมกับทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพลาสติก เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี เปิดประสบการณ์ มุมมอง และสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยไทย

กำหนดการรับสมัคร :

          หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม :

  • เดินทางพร้อมทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลาสติก

  • เข้าเยี่ยมชมโรงงานพลาสติกทันสมัยประเทศเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ จํานวน 4 โรงงาน

  • Screen Technology และให้คําแนะนําในการเยี่ยมชม บูท K2019 แบบเจาะลึกและเฉพาะเจาะจง

  • เข้าร่วมงานสัมมนา “แชร์ประสบการณ์ K2019 และการนํามาปรับประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม พลาสติกไทย ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ทีมนักวิจัยเข้าเยี่ยมชมและให้คําปรึกษาปัญหาโจทย์วิจัยและพัฒนาเบื้องต้น (Prelim) ของ บริษัทผู็ร่วมเดินทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณระพีพันธ์ ระหงส์ โทร. 081 734 0195 หรืออีเมล rapeepr@mtec.or.th