1


รายละเอียด

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1” (1st MedPSU Innovation Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ "Innovation in Action" งานประชุมวิชาการระดับชาติที่เปิดโอกาสให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเผื่อแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่ประดิษฐ์โดยคนไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์  และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
 

หัวข้อที่น่าสนใจ

 • Design Thinking for Product Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมืออาชีพ ด้วยกระบวนการ Design Thinking
 • Innovation in Action
 • HealthTech Innovation
  • Smart Hospital
  • My Health care
  • Home Health care
 • Innovation Morning Talk ​​​​​​
  • คิดนอกกรอบ ออกแบบนวัตกรรม
  • สิทธิบัตร สำคัญไฉน?
  • สร้างตอนแบบด้วย 3D Printing
 • Funding for Innovation
 • Robotics in Healthcare
   

งานกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งภาครัฐและเอกชน
 

กำหนดการลงทะเบียน

ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการส่งบทคัดย่อ                                             วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 30 มกราคม 2562

แจ้งผล/ตอบรับการคัดเลือกบทคัดย่อ                          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ (ส่วนงานนวัตกรรม)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 074-451-188

e-mail : psuinnovation008@gmail.com