รายละเอียด

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ
"ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน” (Electric Vehicles (EVs): Technology, Design. Infratructure and Applications)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งานแก่ผู้สนใจ ซี่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. บีโอไอ กฟผ. กฟภ. กฟน. สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
E-mail : seminar@greennetworkseminar.com