1

รายละเอียด

       สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน เป็นองค์การมหาชน ภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจ เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน การให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน อีกทั้งการส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ได้จัดงานสัมมนา “ซินโครตรอนกับงานวิจัยด้านการแพทย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความหมายของแสงซินโครตรอน และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการแพทย์ของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 

หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ

  • What is the Synchrotron Light (radiation)?
  • Introduction to beamline 3.2Ua&b
  • Synchrotron Based Spectromicroscopy Techniques
  • Beamline Specification
  • Medical Applications


กำหนดการลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 21 ธันวาคม 2561


วัน เวลาและสถานที่จัดงาน

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ Business Center ชั้น 1 อาคาร INC2 tower D อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ saowapap.ragsapram@nstda.or.th (เสาวภาพ)