''

รายละเอียด

CEBIT ASEAN Thailand งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Data&Cloud, Business Solutions, Smart Solutions & IoT, Cyber Security และ Startyps มาไว้ในงานเดียว อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ รวมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล งาน CEBIT ASEAN Thailand จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งภายในงานจะมีบุคลากรในแวดวงไอทีที่สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 6,000 คน รวมไปถึงผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-833-5126
E- mail : info@cebitasean.com