1111

รายละเอียด

      สมาคมไทยไอโอทีมีความประสงค์ที่จะจัดงานประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประทศไทยและในอาเซียน และต้องการเผยแพร่กิจกรรมด้าน IoT ให้แพร่หลาย โดยกำหนดรูปแบบของงานเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International conference) ที่เน้นงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้  อีกทั้งเปิดรับบทความทางวิชาการจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือเป็นงานวิจัยที่พร้อมที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้

 

ผลงานที่สามารถส่งมาเข้าร่วมประชุม

 1. เป็นผลงานที่ผ่านจากการวิจัย การทดลอง หรืองานในลักษณะเดียวกันที่สามารถแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถนำงานไปใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
 2. จัดทำผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พรีเซ็นเตชั่นเป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถเลือกนำเสนอ   ในวันประชุมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้
 3. สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 แบบ คือ
 •  ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพียงอย่างเดียว
 •  ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานอีกครั้งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในการนำไปทำเป็นเชิงพาณิชย์ (Pitching) โดยมีนักลงทุนที่ผู้จัดงานเชิญมาจากในประเทศและจากต่างประเทศ
 1. เป็นผลงานทางด้าน IoT (Internet of Things) ดังนี้
 • ด้านการเกษตร
 • ด้านการท่องเที่ยว
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านอุตสาหกรรม
 • ด้านโลจิสติกส์
 • ด้านพลังงาน
 • ด้านอื่น ๆ ที่เป็นงานทางด้าน IoT

 

วัน เวลา สถานที่

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   (องค์การมหาชน)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคม ไทยไอโอที โทร. 0 2743 2533