ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์) เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์จาก Concept ให้ใช้งานได้จริงออกไปสู่ตลาดสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยอาศัยความร่วมมือของแพทย์ วิศวกร นักศึกษาและทุกภาคส่วนทั้งภายในโรงพยาบาล ภาครัฐ และภาคเอกชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน หรือโครงการต่างๆ อย่างน้อย 5 ปี (กรณีบุคคลภายนอกต้องมีเอกสารรับรองการทำงาน)
 3. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและสนใจในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 4. มีความสนใจในเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือ นวัตกรรมทางการแพทย์
 5. มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี และกรณีบุคคลที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
 • IELTS (Academic Module)       ไม่ต่ำกว่า         3  คะแนน    หรือ
 • TOEFL IBT (Internet Based)    ไม่ต่ำกว่า       28 คะแนน    หรือ
 • TOEFL - ITP                             ไม่ต่ำกว่า     390 คะแนน    หรือ
 • TOEFL - CBT                           ไม่ต่ำกว่า        90 คะแนน    หรือ    
 • TOEIC                                      ไม่ต่ำกว่า      400 คะแนน    หรือ
 •  MU GRAD Test                       ไม่ต่ำกว่า         36 คะแนน    หรือ
 •  MU - ELT                                 ไม่ต่ำกว่า         56 คะแนน

      7. หากมีความรู้ในเรื่องการจดสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

      1. ด้านการวางแผน วางแผน บริหารจัดการ และกำกับดูแลบุคคลากรภายในศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบ ออกแบบขบวนการติดตามงาน และวัดผลการทำงานภายในศูนย์ฯ ดำเนินการงานแผนค่าใช้จ่ายของศูนย์ฯให้เหมาะสม

      2. ด้านการประสานงาน เป็นตัวกลางประสานงานให้โครงการต่างๆดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริม  ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล

      3. ด้านการบริการ ดำเนินการสนับสนุนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาให้ออกสู่การ ใช้งานจริง หรือจัดจำหน่ายภายในหรือภายนอกประเทศได้ ให้คำแนะนำหรือสนับสนุนงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา, งานด้านการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร, การถ่ายทอดความรู้ทางด้านการวิจัย ให้สำเร็จลุล่วงได้ ให้คำแนะนำหรือสนับสนุนการตรวจค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำขอรับสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร และจากฐานข้อมูลเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

      4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวนสำเนาละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติ จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(**สามารถส่ง resume มาก่อนเอกสารอื่น ไม่จำเป็นต้องใช้ผลสอบภาษาอังกฤษในการสมัครตอนต้น)
 

**ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัคร มายัง อีเมล์ kitiyakc@yahoo.com