ชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงแบบพกพา

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต“ชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงแบบพกพา” เพิ่มความสะดวกในการตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลง ชุดตรวจมีขนาดเล็ก พกพาได้ และอ่านแปรผลง่าย

รายละเอียด

        ปัญหาและพิษภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมิได้ส่งผลต่อเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคด้วย  โดยส่งผลต่อสุขภาพทั้งในลักษณะที่ก่อให้เกิด “พิษเฉียบพลัน” โดยผู้ป่วยจะมีอาการในทันทีหลังจากสัมผัสสารเคมี เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่า เป็นต้น และการเป็น “พิษเรื้อรัง” ซึ่งเกิดจากพิษสะสมที่ก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น มะเร็ง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ การเป็นหมัน การพิการของทารกแรกเกิด หรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

        การใช้สารฆ่าแมลงอย่างไม่ระมัดระวังหรือใช้เป็นเวลานาน อาจสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น ปวดศีรษะ มือสั่น ใจสั่น มีฤทธิ์ทำลายระบบประสาท จนอาจรุนแรงถึงชีวิต 

        “ชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงแบบพกพา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อให้การตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงทำได้ง่ายขึ้น โดยเลือดจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในชุดตรวจ และแสดงผลเป็นตัวเลข ข้อความ หรือสัญลักษณ์เพื่อบ่งชี้ปริมาณสารเคมี ชุดตรวจคัดกรองมีขนาดเล็ก พกพาได้ ทำให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบการสัมผัสสารฆ่าแมลงได้ง่ายขึ้น และช่วยชี้ให้เกษตรกรเห็นความอันตรายของสารฆ่าแมลงที่อาจสะสมในร่างกายชัดเจนขึ้น

จุดเด่น
 • ชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงมีขนาดเล็ก พกพาได้
 • ตรวจคัดกรองสะดวก อ่านผลง่าย
 • ชี้ให้เกษตรกรเห็นความอันตรายของสารฆ่าแมลงที่สะสมในร่างกาย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดตรวจทางการแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องการสารฆ่าแมลง
 • กลุ่มผู้ที่ให้ความรู้ทางการเกษตรกับชาวบ้าน
 • ผู้สนใจทั่วไป
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง