ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์แบบพกพา

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและร่วมพัฒนาต่อยอดกับผู้สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธีผลิต “ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์แบบพกพา”  สำหรับใช้ตรวจวัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน และบริเวณที่พักอาศัยทั่วไป สะดวก ประหยัด แม่นยำ และทราบผลรวดเร็ว 

รายละเอียด

       “ฟอร์มาลดีไฮด์” ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์  โรงงานไม้อัด  โรงงานเฟอร์นิเจอร์  โรงงานกระดาษ โรงงานสีย้อม ฯลฯ  ทำให้เกิดการแพร่กระจายของฟอร์มาลดีไฮด์ในโรงงาน  อาคารต่างๆ รวมถึงที่พักอาศัยด้วย เนื่องจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ยังคงตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ อาทิ  ไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ เป็นต้น  องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติกำหนดให้ฟอร์มาลดีไฮด์จัดอยู่ในกลุ่มสารที่จะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์   เมื่อร่างกายได้รับฟอร์มาลดีไฮด์ทำให้เกิดการระคายเคืองตา เนื้อเยื่อทางเดินหายใจ ผิวหนัง ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ หอบหืด  และมีผลต่อความผิดปกติของรอบเดือนและการเจริญพันธุ์  จากความเป็นพิษดังกล่าว  องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในอาคารที่พักอาศัยไม่เกิน 0.08 ส่วนในล้านส่วน และสมาคมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ในบรรยากาศการทำงานช่วง 8 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.75 ส่วนในล้านส่วน  จึงจำเป็นต้องมีการตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

       การตรวจวัดสารฟอร์มาลดีไฮด์ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างแบบแอ็กทีฟ (active sampling) หรือ พาสซีฟ (passive sampling) แล้วนำไปวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วย เทคนิคทางโครมาโทกราฟี”  แต่อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างสำหรับฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีจำหน่ายทางการค้า มีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  ทำให้การตรวจวิเคราะห์มีต้นทุนสูง  นอกจากนี้ เทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น แก๊สโครมาโทกราฟีและโครมาโทกราฟีของสมรรถนะสูงมีข้อจำกัด  เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีราคาแพงต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ มีค่าบำรุงรักษาสูง และมีขนาดใหญ่

       เทคโนโลยีชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์แบบพกพา ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตรวจวัดระดับปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ มีจุดเด่นคือ ใช้งานง่ายและสะดวก พกพาได้ ราคาประหยัด สามารถนำไปใช้ตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ สถานที่ทำงาน และบริเวณที่พักอาศัยทั่วไป ให้ผลการวิเคราะห์ภายใน 10 นาที รวดเร็วกว่าวิธีมาตรฐาน และไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจวัด  โดยอุปกรณ์นี้สามารถตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ได้ที่ความเข้มข้นต่ำสุด 0.03 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งต่ำกว่าความเข้มข้นที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

จุดเด่น
 • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก สามารถนำไปใช้ตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ในโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ประกอบกิจการ สถานที่ทำงาน และบริเวณที่พักอาศัยทั่วไป
 • ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ทราบผลรวดเร็วภายใน 10 นาที 
 • สามารถตรวจวัดตำแหน่งละหลายๆครั้งซ้ำได้ ทำให้ได้ผลการตรวจวัดที่มีความถูกต้องมากขึ้น 
 • ราคาประหยัด ช่วยลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ฟอร์มาลดิไฮด์ในรูปแบบเดิม 
 • ผลงานได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งเวทีระดับประเทศและนานาชาติ อาทิ  รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association) และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

Screen Shot 2559-10-06 at 09.27.18.png

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดตรวจวัดสารเคมีเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมที่มีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานไม้อัด โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานกระดาษ โรงงานสี โรงงานสิ่งทอ และหน่วยงานต่างๆ  เช่น โรงพยาบาล
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง