ตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกหอยสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต“ตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกหอยสำหรับการผลิตไบโอดีเซล” เพื่อขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ ในเร่งปฏิกิริยาเคมีในการผลิตไบโอดีเซลอย่างมีประสิทธิภาพ กรองแยกออกจากผลิตภัณฑ์ง่าย คงทน และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

รายละเอียด

        ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่ผลิตจากน้ำมันพืชหรือสัตว์ มีหน่วยย่อยเป็นไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจะต้องใช้ ‘ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)’ ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับเมทานอลภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ (Homogeneous catalysis) มักพบปัญหาในการแยกตัวเร่งปฏิกิริยาออกจากผลิตภัณฑ์ได้ยาก และเกิดปัญหาด้านในการบำบัดน้ำเสียภายหลัง ซึ่งการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ “วิวิธพันธ์” (Heterogeneous catalysis) สามารถแยกออกจากผลิตภัณฑ์ได้ง่ายกว่าโดยวิธีการกรอง 

        “ตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกหอยสำหรับการผลิตไบโอดีเซล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์ โดยสังเคราะห์จากแคลเซียมออกไซด์และผงเปลือกหอย ผ่านกระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสม จึงคงทน นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง สามารถใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีร้อยละการเปลี่ยนไปเป็นน้ำมันถึง 92.75 สามารถกรองแยกออกจากผลิตภัณฑ์ง่าย จึงลดปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนผลิตไบโอดีเซลได้

จุดเด่น
 • ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ์แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยสามารถเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคงทน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง
 • สามารถกรองแยกออกจากผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
 • ลดปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนผลิตไบโอดีเซลได้
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีจำพวกตัวเร่งปฏิกิริยา
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล
 • ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับไบโอดีเซล