ถุงมือสำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ถุงมือสำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง” สำหรับใช้ร่วมกับรอกบริหารข้อไหล่ทำให้การบำบัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรงสามารถจับรอกบริหารข้อไหล่กระชับมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง และลดภาระการดูแลผู้ป่วย

รายละเอียด

        ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีความผิดปกติ (stroke หรือ cerebrovascular acident) ในระยะแรกผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแขนและขาข้างที่เป็นได้ รวมถึงกล้ามเนื้อมีสภาวะอ่อนปวกเปียก (flaccid หรือ hyponia) ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเป็นอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีก และมีภาวะข้อไหล่ติด (frozen shoulder) ดังนั้นในระยะนี้การบำบัดโดยการเคลื่อนไหวแขน เพื่อป้องกันการเกิดอาการข้อไหล่ติดและรอการฟื้นตัวของสมองและกล้ามเนื้อ รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น มีความสำคัญต่อผู้ป่วยและจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

        “ถุงมือสำหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ร่วมกับรอกบริหารข้อไหล่ ทำให้การบำบัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยสามารถสวมได้ทั้งมือซ้ายและขวา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดหรืออ่อนแรงสามารถจับรอกบริหารข้อไหล่ได้กระชับมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง เพิ่มกำลัง ความแข็งแรง ความทนทานของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ ลดความพิการ ระยะเวลาในการบำบัด และลดภาระการดูแลผู้ป่วยให้น้อยลง

จุดเด่น
 • ใช้ร่วมกับรอกบริหารข้อไหล่ทำให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดมากยิ่งขึ้น
 • สามารถสวมได้ทั้งมือซ้ายและขวา
 • ทำให้ผู้ป่วยสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง
 • ลดความพิการ และระยะเวลาในการบำบัด
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • โรงพยาบาล
 • ศูนย์กายภาพบำบัด
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป