ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมมูลสัตว์

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        “ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมมูลสัตว์” เป็นการนำของเสียจากเศษชีวมวล และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรผสมกับมูลสัตว์มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และลดปัญหามลพิษทางอากาศ เหมาะสำหรับการใช้ภายในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียด

        พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลักและยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตภายในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานได้ ส่งผลให้พลังงานชีวมวลเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียม และอาจเป็นส่วนช่วยในการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

       “ถ่านอัดแท่งชีวมวลผสมมูลสัตว์” ได้พัฒนาและคิดค้นโดยการนำของเสียจากเศษชีวมวลและของเหลือจากการเกษตรผสมกับมูลสัตว์ นำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งที่มีปริมาณกำมะถันที่ต่ำ ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วว่ามีการเผาไหม้ได้ดีกว่าถ่านที่ทำจากไม้ทั่วไป สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่น
 • มีปริมาณกำมะถันต่ำกว่าถ่านที่ทำจากไม้ ไม่ก่อให้เกิดฝนกรดและภาวะเรือนกระจก
 • ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่าน
 • ผู้ประกอบการที่ผลิตถ่าน
 • ผู้สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารปิ้งย่าง
 • ร้านขายถ่าน
 • ผู้สนใจทั่วไป