ชื่อทุน                     
       ทุนการศึกษาฟรี Smart Farmer 30 ทุน

หน่วยงาน 
       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
      สวก. ให้ทุนการศึกษาปริญญาตรี (ฟรี) เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริในการส่งเสริมบุคลากรด้านการเกษตรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการดีๆที่เปิดเพียงปีละครั้ง เพื่อติดปีกเกษตรกรรุ่นใหม่ให้บินได้สูงขึ้นด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมติดอาวุธเคล็ดลับการเป็นผู้เยี่ยมยุทธ์ด้านการเกษตรเพื่อนำไปพัฒนาเกษตรในชุมชนต่อไป อาชีพเกษตรกร คืออาชีพที่สร้างความมั่งคั่ง เพราะเราคือภาคการผลิต เราคือต้นน้ำของธุรกิจอื่นใดในโลกนี้ หากเราใช้ได้ถูกทางบริหารให้ถูกต้อง การทำการเกษตรจะควบคุมได้และผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่มั่นคง ทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน เรียนเต็มเวลา 2 ปี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
  • ไม่จำกัดอายุ และสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

ติดต่อสอบถาม
      โทร : 02-579-7435 ต่อ 3612 (คุณปุณยนุช)
      Facebook : Agricultural Research Development Agency (ARDA)