ชื่อทุน:

        ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub)

หน่วยงาน:

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ระยะเวลารับสมัคร

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี (ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด วช.ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน)

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย


รายละเอียด:       

        รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น และให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. ผลิตภัณฑ์ / บริการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Smart Health Care)
  ตั้งแต่การป้องกัน (Prevention)  การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การบำบัดรักษาเยียวยา (Therapeutic) การฟื้นฟู (Rehabilitation) และการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

 2. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical Devices)

 3. การพัฒนายาใหม่ (New Drug Products)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ / ภายใต้กำกับของรัฐ  

 • สำหรับผู้ประกอบการสามารถประสานติดต่อกับอาจารย์ นักวิจัยเพื่อร่วมในโครงการ และให้เป็นผู้เสนอข้อเสนอโครงการมายัง วช.ได้   (หรือสามารถติดต่อ วช. เพื่อพิจารณาหากยังไม่มีนักวิจัยร่วมโครงการ) 

 • มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 

 • สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ในระหว่างดำเนินการวิจัย และหลังการวิจัยเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เงื่อนไขทุน 

เงื่อนไข

 1. โจทย์ / หัวข้อวิจัยเป็นไปตามกรอบที่ชุดโครงการกำหนดและต้องเป็นความต้องการของผู้ใช้ (ภาคอุตสาหกรรม)
 2. ผู้ประกอบการต้องร่วมทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณโครงการ (ประกอบด้วยการสนับสนุนในรูปเงินสด (in cash) ขั้นต่ำ 10% และไม่อยู่ในรูปเงินสด (in kind) เช่น ค่าจ้างบุคลากรของผู้ประกอบการ วัตถุดิบ สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ)
 3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะพัฒนามีศักยภาพ และได้ output ที่สามารถขยายผล / สร้างผลกระทบ (impact) ในเชิงพาณิชย์  (โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยี การตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ในโครงการวิจัย  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น)
 4. มีความใหม่ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 02 - 0028366
อีเมล์ trfmed.trf@gmail.com

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ