ชื่อทุน:

        ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ (Next-generation Automotive and Smart Electronics)

หน่วยงาน:

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี (ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด วช.ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน)

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย


รายละเอียด: 

        รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น และให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology) 
  • ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องมือที่มีความซับซ้อน ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านซอฟต์แวร์ (software) หรือโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น ที่ส่งเสริมการทำงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุตสาหกรรมเสริมที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านวัสดุและการผลิตสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุง ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น เช่น การผลิต 4.0 การพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ การพัฒนานวัตกรรมวัสดุและกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่
 2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย อาทิเช่น ระบบกรองอากาศในยานยนต์ การติดตั้งเครื่องวัดความดันในยานยนต์ การพัฒนาระบบตรวจจับสัญญาณอันตราย การวิจัยและพัฒนาเพื่อทดสอบและรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 3. การวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายพลังงานของประเทศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบควบคุมการปล่อย CO2 ในรถยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาวัสดุหรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ด้านพลังงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แบตเตอรี่ วัสดุทำความสะอาดตัวเอง เป็นต้น

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ / ภายใต้กำกับของรัฐ  
 • สำหรับผู้ประกอบการสามารถประสานติดต่อกับอาจารย์ นักวิจัยเพื่อร่วมในโครงการ และให้เป็นผู้เสนอข้อเสนอโครงการมายัง วช.ได้ (หรือสามารถติดต่อ วช. เพื่อพิจารณาหากยังไม่มีนักวิจัยร่วมโครงการ) 
 • มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 
 • สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ในระหว่างดำเนินการวิจัย และหลังการวิจัยเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เงื่อนไขทุน 

เงื่อนไข

 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ /ภาคเอกชน โดยผู้ใช้ / ภาคเอกชนต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการรวม
 2. มีความใหม่ในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดทั้งก่อนและภายหลังการทำวิจัย)
 3. ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นรูปธรรม มีโอกาสขยายผลหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ