ชื่อทุน:

        ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)

หน่วยงาน:

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี (ทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด วช.ให้สิทธิกับข้อเสนอโครงการที่เป็นไปตามเงื่อนไขและส่งเข้ามาก่อน)

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ แต่ต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย


รายละเอียด: 

        รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยได้มีการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น และให้ประเทศสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมและยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ และได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. เกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ประมง และป่าไม้
 2. เกษตรแบบแม่นยำสูง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 3. พอลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุชีวภาพจากผลิตผลและของเสียจากการเกษตร
 4. ชีวมวล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ส่วนผสม และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และสัตว์
 5. เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต สำหรับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความสำคัญ เช่น ยางพารา น้ำตาล แป้งและแป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ และสัตว์เศรษฐกิจ เครื่องจักรกลทางเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 6. การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัยที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ / ภายใต้กำกับของรัฐ  
 • สำหรับผู้ประกอบการสามารถประสานติดต่อกับอาจารย์ นักวิจัยเพื่อร่วมในโครงการ และให้เป็นผู้เสนอข้อเสนอโครงการมายัง วช.ได้   (หรือสามารถติดต่อ วช. เพื่อพิจารณาหากยังไม่มีนักวิจัยร่วมโครงการ) 
 • มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 
 • สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการ / ผู้ใช้ในระหว่างดำเนินการวิจัย และหลังการวิจัยเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เงื่อนไขทุน 

เงื่อนไข

 1. ข้อเสนอโครงการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ /ภาคเอกชน โดยผู้ใช้ / ภาคเอกชนต้องสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณโครงการรวม
 2. มีความใหม่ในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดทั้งก่อนและภายหลังการทำวิจัย)
 3. ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นรูปธรรม มีโอกาสขยายผลหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 092-252-8888, 090-6453082

อีเมล์  trf.agribiot@gmail.comkittipong.r@ku.th

https://www.facebook.com/AgriBiotTRF

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

**เมื่อผู้สมัครจับคู่ผ่าน Tech2Biz ได้แล้ว จะต้องดำเนินการสมัครขอรับทุนตามขั้นตอนของหน่วยงานให้ทุนด้วยตนเอง  การพิจารณาให้ทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแหล่งทุนแต่ละแห่งโดย Tech2Biz ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ