1

ชื่อทุน:

        ทุนสถาบันวัคซีนเพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีน

หน่วยงาน:

        สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร

        วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

 • ทุนวิจัยสำหรับบุคคลทั่วไป ทุนละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 • ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท

รายละเอียด: 

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีน เป็นหน่วยงานในการประสาน ผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย ให้การสนับสนุน “ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน” เพื่อสนับสนุนการวิจัยวัคซีนต้นแบบสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม พัฒนาวัคซีนในระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน รวมทั้งกระบวนการผลิตวัคซีนเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในระดับสากล

 

ขอบเขตงานวิจัย

1.ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนเป้าหมาย

 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก (dT)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP)
 • วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี่
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)

2.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่อยู่ในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • วัคซีนในแผนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง D, T, P, DTP-HB-Hib, BCG, MMR, HPV, Tdap

3.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนอื่นๆ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ วาระแห่งชาติด้านวัคซีนหรือเป็นความต้องการเร่งด่วนของประเทศ ได้แก่

 • Rabies
 • aP
 • Influenza และ Pandemic Influenza

4.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหม่

 • วัคซีนป้องกันไข้ซิกา
 • วัคซีนวัณโรคชนิดใหม่
 • วัคซีนป้องกันโรค มือเท้าปาก
 • วัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู
   

คุณสมบัติผู้รับทุน 

1.บุคคลทั่วไป

 • เป็นอาจารย์อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
 • เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
 • เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการวิจัย พัฒนา การผลิต การประกันและควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน หรือมีประสบการณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับวัคซีน หรือปฎิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
 • เป็นผู้ปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

 • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีโครงร่างวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
 • เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่กำหนดไว้ทุกประการ
   

ติดต่อสอบถาม

หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  0 2580 9729-31 ต่อ 306   

E-mail: nvi.funding@gmail.com