1

ชื่อทุน:

        ทุนสถาบันวัคซีนเพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงาน:

        สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร

        วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

 • ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกต่างประเทศทุนละไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • ทุนศีกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศ ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท

รายละเอียด: 

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีน เป็นหน่วยงานในการประสาน ผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศไทย ให้การสนับสนุน “ทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ” ในระดับปริญญาโทและเอกเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้มาใช้ในการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบ และเพิ่มความสามารถด้านการผลิตวัคซีนของประเทศ

 

คุณสมบัติผู้รับทุน

1.ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกต่างประเทศ

 • ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร / ระดับบัณฑิตศึกษา ด้าน veterinary residency programs หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและทดสอบวัคซีนและชีววัตถุในระดับสัตว์ทดลอง 
 • ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ต้องเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานอื่นที่สถาบันน่าเชื่อถือ
 • มีคะแนนผลการสอบการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนเข้าศึกษา
 • ได้รับการตอบรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ 
 • เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ 3 ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่กำหนดไว้ได้ทุกประการ

2.ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศ 

 • ศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอก ทางด้านชีวเภสัชศาสตร์ (Biopharmaceutical) หรือสาขาที่เป็นความต้องการของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
 • ศึกษาต่อภายใต้การร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างโครงการปริญญาเอกกาณจนาภิเษก (คปก.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
 • กรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • กรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ระดับผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 และในระดับปริญญาโท ระดับผลการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ต้องเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลน หรือจำเป็นสำหรับการพัฒนาวัคซีน ฯลฯ

 

ติดต่อสอบถาม

หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  0 2580 9729-31 ต่อ 308   

E-mail: nvi.funding@gmail.com