1

ชื่อทุน:

        ทุนสถาบันวัคซีนเพื่อสนับสนุนทุนฝึกงานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

หน่วยงาน:

        สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร

        วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

 • งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน

รายละเอียด: 

       สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านวัคซีน หน่วยงานในการประสาน ผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัคซีนของประเทศ ให้การสนับสนุน “ทุนฝึกงานด้านวัคซีนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์” ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 6 ในหน่วยงานเครือข่ายวัคซีน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างบุคลากรด้านวัคซีนรุ่นใหม่ในสาขาที่ขาดแคลนให้เข้าสู่ระบบการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ

 

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมถึงปีที่ 4 เทอมแรก ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 2. ต้องผึกงานที่โรงงานผลิตวัคซีน หรือหน่วยงานด้านวัคซีน
 3. มี senior project เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีน หรือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีน เป็นต้น 
 4. มีหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนรองรับในการฝึกงาน อย่างน้อย 4 ผลัด ผลัดละ 6 สัปดาห์ ต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (Pharm Science)

 

รายชื่อหน่วยงานเครือข่าย ที่เป็นแหล่งฝึก 

1.ด้านการผลิตและกระบวนการผลิต

 • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
 • องค์การเภสัชกรรม
 • บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด
 • บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด
 • บริษัท เกร็ตเตอร์ฟาร์มา จำกัด
 • โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.ด้านการควบคุมคุณภาพ

 • สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ติดต่อสอบถาม

หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อาคาร 4 ชั้น 5 เลขที่ 38 สถาบันบำราศนราดูร ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  0 2580 9729-31 ต่อ 309   

E-mail: nvi.funding@gmail.com