นาโนวัคซีนป้องกันโรคสำหรับปลานิล

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับงานวิจัย (Initial)

ระดับงานวิจัย

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

 • ต้องการผู้ประกอบการที่สนใจร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • เพื่อหาหน่วยงานที่ต้องการนำสิทธิบัตรนาโนวัคซีนในปลาไปต่อยอดเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่าย
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       กรรมวิธีการผลิต “นาโนวัคซีนป้องกันโรคสำหรับปลานิล” นาโนเทคโนโลยีเพื่อการนำส่งวัคซีนแอนติเจนเข้าสู่ตัวปลาทางระบบเยื่อเมือกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่สะดวกและง่ายไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์และวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน

รายละเอียด

       “ปลานิล” (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ไขมันต่ำ เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว โดยคนไทยนิยมบริโภคปลานิลสูงถึง 30% ของการบริโภคปลาทั้งหมด และการเลี้ยงปลานิลคิดเป็น 42% ของผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งหมด  อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญของการเพาะเลี้ยงปลานิลก็คือ “โรคในปลานิล” เนื่องจากเกษตรกรนิยมปล่อยหนาแน่นมากและขาดการจัดการที่ดี  หากปลานิลเป็นโรคแล้วโอกาสที่จะรักษานั้นทำได้ยากมาก และการใช้ยาปฏิชีวนะก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมากจนอาจทำให้ผู้เลี้ยงไม่สามารถแบกภาระได้ รวมทั้งไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

       “นาโนวัคซีนป้องกันโรคสำหรับปลานิล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อในปลานิลด้วยวิธีที่ง่าย ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์และวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการให้วัคซีนแอนติเจนเข้าสู่ตัวปลาทางระบบเยื่อเมือกต่างๆ ด้วยวิธีการจุ่มแช่ลงในน้ำ สามารถให้วัคซีนแก่ปลาได้ตั้งแต่วัยอ่อนในระยะ Fingerling หรือ Fry ได้ จึงมีความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของปลาและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค และครอบคลุมการป้องกันการติดเชื้อได้หลายชนิด รวมถึงมีต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้
 

จุดเด่น
 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจากการติดเชื้อได้สูง และครอบคลุมการป้องกันการติดเชื้อได้หลายสายพันธุ์
 • บริหารวัคซีนได้ง่าย โดยการจุ่มแช่จึงทำให้สามารถให้วัคซีนแก่ปลาวัยอ่อนได้ตั้งแต่ระยะ Fingerling หรือ Fry
 • ราคาต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก
 • มีทีมนักวิจัยคอยช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
   
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายวัคซีนสำหรับสัตว์น้ำ
 • กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
 • ผู้สนใจทั่วไป