ชื่อทุน                     
       ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ใช้กรอบวิจัย Demand-supply matching platform

หน่วยงาน                 
       สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ระยะเวลารับสมัคร       
       ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
       หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมกรอบการวิจัย Demand-supply matching platform เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตาม OKR ของ โปรแกรมที่ 17

ติดต่อสอบถาม

       โทร : 0 2298 0611 ต่อ 205 หรือ 207 (คูณตวงพร,คุณมัตติกา)
        E-mail : PMUAUNIT@gmail.com