ปุ๋ยชนิดเจลบีดช่วยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารในพืช

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       สูตรและกรรมวิธี “ปุ๋ยชนิดเจลบีด” มีประสิทธิภาพในการควบคุมการปล่อยแร่ธาตุอาหาร N P K เป็นปุ๋ยที่เคลือบด้วยพอลิแซคคาไลต์จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติสลายตัวทางชีวภาพ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้า ๆ ลดปัญหาการใช้ปุ๋ยที่มากเกินความจำเป็น

รายละเอียด

        ปุ๋ยนับว่ามีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมี ที่ให้แร่ธาตุที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิด ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพในอัตราที่เหมาะสม อาจเกิดปัญหาที่สำคัญคือ การสูญเสียธาตุอาหารหลักในปุ๋ยเมื่อใส่ลงในดิน 
       “ปุ๋ยชนิดเจลบีด" ได้รับการพัฒนาโดยการเคลือบด้วยพอลิแซคคาไลต์จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติการสลายตัวทางชีวภาพ สามารถปล่อยธาตุอาหาร N P K ออกมาอย่างช้า ๆ ภายใน 45 วัน โดยอาศัยหลักการแพร่ (Diffusion control) ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตอย่างชัดเจน
 

จุดเด่น
 • ปุ๋ยเจลบีดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหาร N P K เป็นปุ๋ยที่เคลือบด้วยพอลิแซคคาไลต์จากธรรมชาติ
 • มีต้นทุนการผลิตต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ        
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรกรรม
 • นักลงทุนที่สนใจ
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร
 • ผู้สนใจทั่วไป