พอลิเมอร์อุ้มน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้ง

Default user
กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับต้นแบบ (Prototype)

งานวิจัยระดับต้นแบบ

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบการที่สนใจ ก่อนผลิต/ลงทุนเชิงพาณิชย์

 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกระบวนการผลิต “พอลิเมอร์อุ้มน้ำ” คิดค้นขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการอุ้มน้ำของดินในแปลงปลูกพืชที่มีพื้นที่แห้งแล้ง หรือใช้ผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในอาคารบ้านเรือน ช่วยลดระยะเวลาในการให้น้ำ และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก

รายละเอียด

        ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น หรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเพาะปลูกขาดแคลนหรือไม่เพียงพอต่อการดูแลบำรุงรักษาต้นพืช และส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง

       “พอลิเมอร์อุ้มน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้ง” หรือ Superwater absorbent polymer (SWA) ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติการอุ้มน้ำของดิน หรือใช้ผสมกับดินเพื่อปลูกพืชในอาคารบ้านเรือน โดยพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติอุ้มน้ำสูงผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็นพอลิเมอร์ที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถอุ้มหรือกักเก็บน้ำได้ในปริมาณ 200-300 เท่าของน้ำหนักแห้ง และสามารถย่อยสลายได้ในดินจึงไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การนำมาใช้ในงานเกษตรเชิงพาณิชย์ รวมถึงการเพาะปลูกในครัวเรือน

จุดเด่น
 • ปลอดภัยไม่ทำลายคุณภาพของดิน
 • เพิ่มคุณสมบัติการอุ้มน้ำของดิน
 • เพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์พืชธรรมชาติ
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
1

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายดินเพื่อการเกษตร
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกร
 • ผู้ที่ต้องการเพาะปลูกในบ้านเรือนทั่วไป