ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ

กำลังออนไลน์

สถานะผลงาน

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer

ความต้องการ

ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้ประกอบการที่มีโรงสีข้าว และต้องการเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปกำจัดมอดและแมลงในข้าว
 • เกษตรกรผู้สนใจ
องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีออกแบบและสร้าง “ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ” สามารถกำจัดแมลงและไข่ของแมลงตลอดวงจรชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่ใช้สารเคมี

รายละเอียด

        การกำจัดแมลงในผลผลิตการเกษตรนับเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรโดยเฉพาะกับข้าว ในปัจจุบันใช้วิธีการป้องกันและกำจัดด้วยการใช้สารเคมีรมควัน ซึ่งได้ผลดี แต่ยังประสบกับปัญหาการตกค้างของสารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังไม่สามารถกำจัดไข่ของแมลงที่ปนเปื้อนได้ และก่อให้เกิดการตกค้างของสารเคมีด้วย

        “ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้เทคโนโลยี UTD RF คลื่นความถี่ทำให้เกิดความร้อนสูงในระยะเวลาอันสั้น และสามารถแทรกผ่านเข้าไปในชั้นโมเลกุลภายในเมล็ดข้าวหรือผลิตผลทางการเกษตร ทำให้ตัวมอดและไข่มอดที่ฝังอยู่ในเมล็ดข้าวตาย นอกจากนี้ ความร้อนที่เกิดขึ้นยังช่วยลดความชื้นในข้าวได้อีกด้วย  เทคโนโลยีนี้ผ่านทดสอบและได้มีการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ  ซึ่งนับเป็นระบบที่สามารถกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถกำจัดแมลงได้ครบวงจรชีวิตทั้งไข่และตัวแมลง รวมทั้งเป็นระบบที่ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
 • ใช้คลื่นความถี่วิทยุทำให้เกิดความร้อนสูงกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาอันสั้น
 • ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม
ข้าว

 

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตร
 • ผู้ประกอบการที่มีโรงสีข้าว
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการที่มีโรงสีข้าว และต้องการเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปกำจัดมอดและแมลงในข้าว
 • เกษตรกรผู้สนใจ