รับให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Default user
กำลังออนไลน์
ความเชี่ยวชาญ

1. พลาสติกชีวฐานจากแป้ง/สตาร์ช

2. คอมพาวดน์พลาสติกชีวฐานจากแป้ง/สตาร์ชกับพอลิเอสเทอร์ชีวภาพ เช่น พอลิแลคติกแอซิด พอลิบิวทิลีน-โค-เทเรฟทาเลต เป็นต้น

3. คอมพอสิตพลาสติกชีวฐานจากแป้ง/สตาร์ชกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยป่าน เส้นใยปอกระเจา เป็นต้น

4. การขึ้นรูปพลาสติกโดยกระบวนการอัดรีด (extrusion) การอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน (compression molding) การฉีดขึ้นรูป (injection molding) และการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นด้วยความร้อน (thermoforming)

5. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ฟิล์มบริโภคได้

7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ระดับความพร้อม

ระดับถ่ายทอด (Transfer)

ระดับถ่ายทอด

  • Initial
  • Experimental
  • Prototype
  • Transfer
การตอบรับ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ฌนกร หยกสหชาติ
หน่วยงาน / บริษัท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ภาควิชา / แผนก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการ
อาจารย์
ที่อยู่
60 หมู่ที่ 3 ต.หันตรา
อำเภอ / เขต
พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์
13000
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ผู้ติดต่อประสานงาน
ฌนกร หยกสหชาติ
เบอร์มือถือ
อีเมล์
การศึกษา / ความเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาที่สำเร็จการศึกษา
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรมที่สำคัญ

1. การใช้เครื่องมือในการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ เช่น การขึ้นรูปพลาสติกโดยกระบวนการอัดรีด (extrusion) การอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน (compression molding) การฉีดขึ้นรูป (injection molding) และการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นด้วยความร้อน (thermoforming)

2. การทดสอบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการต่างๆ 

สาขาความเชี่ยวชาญที่ท่านสนใจรับโจทย์ / ความต้องการ
วัสดุศาสตร์ / พอลิเมอร์
อาหาร / โภชนาการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. พลาสติกชีวฐานจากแป้ง/สตาร์ช

2. คอมพาวดน์พลาสติกชีวฐานจากแป้ง/สตาร์ชกับพอลิเอสเทอร์ชีวภาพ เช่น พอลิแลคติกแอซิด พอลิบิวทิลีน-โค-เทเรฟทาเลต เป็นต้น

3. คอมพอสิตพลาสติกชีวฐานจากแป้ง/สตาร์ชกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยป่าน เส้นใยปอกระเจา เป็นต้น

4. การขึ้นรูปพลาสติกโดยกระบวนการอัดรีด (extrusion) การอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน (compression molding) การฉีดขึ้นรูป (injection molding) และการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นด้วยความร้อน (thermoforming)

5. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ฟิล์มบริโภคได้

7. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

หัวข้อที่ให้คำปรึกษา

1. การเตรียมและขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีต่างๆ 

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

4. การทดสอบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพด้วยวิธีการต่างๆ

คำสำคัญ (keywords) ที่สัมพันธ์กับหัวข้อให้คำปรึกษา
วัสดุศาสตร์ [Materials science]
ชีววัสดุ [Biomaterials]
Biodegradable polymers
พลาสติกชีวภาพ
บริหารจัดการ
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
การตลาด
การวิจัย
ออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
ประสบการณ์ / ผลงาน
ประสบการณ์การให้คำปรึกษา (ปี)
6
ผลงาน / ประสบการณ์ที่ผ่านมา

1. เลือดจระเข้ผง ตรา รอยัล คร็อค, การประเมินคุณภาพทางด้านกายภาพและความปลอดภัยทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ของเลือดจระเข้ผง ตรา รอยัล คร็อค, บริษัท บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด, ปี 2555

2. การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกแก่นตะวัน, ผลิตชาแก่นตะวันด้วยเครื่องอบลมร้อน และเครื่องดื่มชงละลายน้ำร้อนหรือเย็นด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด, ปี 2556

ผลงานอื่นๆ เช่น การตีพิมพ์ ตำรา บทความ สิทธิบัตรที่สำคัญ (ถ้ามี)

1.  C. Yokesahachart and R Yoksan. Effect of amphiphilic molecules on characteristics and tensile properties of thermoplastic starch and its blends with poly(lactic acid). Carbohydrate Polymers, 2011, 83(1), 22-31.  แหล่งทุน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.  C. Yokesahachart and R. Yoksan, Green composites from thermoplastic starch, biodegradable polyesters and jute fibers for thermoformed packaging. In the RRi KU Forum 2016. December 23rd, 2016.  แหล่งทุน: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3.  R. Yoksan, A. Sane, N. Khanoonkon, C. Yokesahachart, N. Noivoil, and K.M. Dang, Effect of starch and plasticizer types and fiber content on properties of polylactic acid/thermoplastic starch blend. In the ICMR 2015: 17th International Conference on Materials Research. Hotel Mediterraneo, Rome, Italy. September 17th-18th, 2015. 17(9) Part VI, p. 934-938.  แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

4.  C. Yokesahachart and R. Yoksan, Bio-based composites from thermoplastic starch and jute fibers. In the 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), Chiang Mai, Thailand. July 6th-11th, 2014.  แหล่งทุน: ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.  C. Yokesahachart and R. Yoksan, Effect of linoleic acid and zein on properties of thermoplastic starch-poly(lactic acid). In the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Thailand, October 26th-28th, 2010, p. 156.  แหล่งทุน: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.  N. Khanoonkon, C. Yokesahachart, L. Songthipya, A. Sane and R. Yoksan, Thermoplastic Starch-based Materials for Packaging: Preparation and Compounding. In the Proceeding of the 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium). Impact Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand. September 9th-11th, 2010, p. 45.  แหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

7.  C. Yokesahachart and R. Yoksan, Utilization of Solid Waste Material from Herb Extraction for Bio-based Plastic Production. In the 5th Thai Herb Expo. Impact Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand. September 3rd-7th, 2008.  แหล่งทุน: สวพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตอบรับ